บริการหลังการขาย

At TSN Wires Co. Ltd, we prioritize exemplary after-sales service, ensuring timely resolution of customer issues and swift delivery.

การผลิต

Our commitment to excellence is evident in our meticulous production process, where we pay close attention to detail to meet customer requirements and deliver high-quality products.

นวัตกรรม

At TSN Wires Co. Ltd, we continuously introduce new innovations to enhance our production processes, resulting in ongoing product quality improvement.

Who we are

TSN Wire Co., Ltd.

TSN is a joint venture company between The Siam Industrial Wires co.,ltd. (a subsidiary of Tata Steel) and Nichia Steel Works Co., Ltd, Japan. Founded on April 5, 2012, the first manufacturer of Galvanized Steel Wires and Zinc-Aluminum 10% in Thailand with hot-dip galvanization process. 

12+

Years of Experience

36,000+

Capacity

รางวัลที่ได้รับ
0 +
ประเทศผู้ส่งออก
0 +
ผลิตภัณฑ์
0 +

ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

สําหรับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ลวดมัดเยื่อกระดาษ

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด เป็นผู้ผลิต ลวดเหล็กเคลือบ
สังกะสี ชนิดที่มีความแข็งแรง และมีคุณภาพสูง เหมาะสม
ต่อการนําไปผลิตเป็นลวดเพื่อใช้ในงานมัดเยื่อกระดาษ
(Bailing Wire) โดยบริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด สามารถ
ผลิตลวดเพื่อใช้ในงานมัดเยื่อกระดาษให้กับผู้ผลิตกระดาษ
ชั้นนํา ซึ่งทางผู้ผลิตเยื่อกระดาษ สามารถมั่นใจได้ว่าลวด
เคลือบสังกะสี ของทางบริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด เป็น
ลวดมัดกระดาษที่ได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด เป็นผู้ผลิต ลวดเหล็กเคลือบ สังกะสี ชนิดที่มีความแข็งแรง และมีคุณภาพสูง เหมาะสม ต่อการนําไปผลิตเป็นลวดเพื่อใช้ในงานมัดเยื่อกระดาษ (Bailing Wire) โดยบริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด สามารถ ผลิตลวดเพื่อใช้ในงานมัดเยื่อกระดาษให้กับผู้ผลิตกระดาษ ชั้นนํา ซึ่งทางผู้ผลิตเยื่อกระดาษ สามารถมั่นใจได้ว่าลวด
เคลือบสังกะสี ของทางบริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด เป็น ลวดมัดกระดาษที่ได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

กรงไก่

ลวดเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Wire) และ
ลวดเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 10 เปอร์เซ็นต์
(Zinc-Aluminium 10%) แบบชุบหนา เหมาะสําหรับนําไปใช้
ทํากรงไก่ สามารถป้องกันสนิมได้ยาวนานภายใต้สภาวะความชื้น สูงและทนความเป็นกรดจากมูลไก่ อีกทั้งมีความแข็งแรงสูง สามารถทนการขูดข่วนจากคมเล็บไก่ได้ดี

ลวดเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Wire) และ ลวดเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 10 เปอร์เซ็นต์ (Zinc-Aluminium 10%) แบบชุบหนา เหมาะสําหรับนําไปใช้
ทํากรงไก่ สามารถป้องกันสนิมได้ยาวนานภายใต้สภาวะความชื้น สูงและทนความเป็นกรดจากมูลไก่ อีกทั้งมีความแข็งแรงสูง สามารถทนการขูดข่วนจากคมเล็บไก่ได้ดี

ลวดสําหรับงานรั้ว

นวัตกรรมลวดเหล็กชุบสังกะสีของเราได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับ ระบบรั้ว ด้วยนวัตกรรมลวดเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง ทําให้ลวด ตาข่ายมีความสวยงาม ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม ทําให้ สามารถนําไปใช้สําหรับงานกั้นบริเวณ รั้วทางด่วนมอเตอร์เวย์ รั้วโครงการต่างๆ ได้ยาวนานคุ้มค่าต่อการลงทุน

เกเบี้ยน แอนด์ แมทเทรส

ลวดเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized steel wire) และ ลวดเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 10 เปอร์เซ็นต์
(Zinc-Aluminium 10%) แบบชุบหนาเหมาะสําหรับ นําไปใช้ทํากล่องเกเบี้ยน สามารถกันสนิมได้ยาวนานภาย ใต้สภาวะความชื้นจากดินหรือตามริมตลิ่งที่มีนํ้าท่วมขัง หรือ
ตามแนวชายฝั่งทะเล

ลวดเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized steel wire) และ ลวดเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 10 เปอร์เซ็นต์ (Zinc-Aluminium 10%) แบบชุบหนาเหมาะสําหรับ นําไปใช้ทํากล่องเกเบี้ยน สามารถกันสนิมได้ยาวนานภาย ใต้สภาวะความชื้นจากดินหรือตามริมตลิ่งที่มีนํ้าท่วมขัง หรือ ตามแนวชายฝั่งทะเล

ลวดไร่องุ่นชุบสังกะสี

เกษตรกรรม ถือเป็นภาคส่วนขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันหลายคนหันมาให้ ความสนใจอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น และเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทําให้เกษตรกรมีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการทํางานที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและผลตอบแทนได้มากขึ้น บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด จึงขอเป็นอีกแรง หนึ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงของเกษตรกรไทย

มาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT)
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ที เอส เอ็น ไวร์

กระบวนการผลิต

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด ให้ความสําคัญกับ “กระบวนการผลิต”
และ “คุณภาพสินค้า” การเคลือบที่สมํ่าเสมอทุกด้านทําให้สามารถ
ทนทานต่อการเกดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัท 
ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด จึงมีขั้นตอนการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
แทนการเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า เนื่องจากการเคลือบแบบจุ่มร้อน
ทําให้ลวดมีคุณภาพที่ดีกว่า และไร้สารตะกั่วในการผลิต

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด ให้ความสําคัญกับ “กระบวนการผลิต” และ “คุณภาพสินค้า” การเคลือบที่สมํ่าเสมอทุกด้านทําให้สามารถ ทนทานต่อการเกดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด จึงมีขั้นตอนการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน แทนการเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า เนื่องจากการเคลือบแบบจุ่มร้อน ทําให้ลวดมีคุณภาพที่ดีกว่า และไร้สารตะกั่วในการผลิต

Sucsess Stories

we officially acquired the certification of the
Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry

พันธมิตรของเรา

ข่าวสาร