สำหรับงานอุตสาหกรรม

ลวดซิงค์อลูมิเนียม

ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงของประเทศไทย

ลวดซิงค์อลูมิเนียม

Zn / Al10%

พัฒนาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการ
กัดกร่อนสูง เช่น ในทะเล ชายฝั่ง เปียก ชื้นหนัก

พัฒนาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการ กัดกร่อนสูง เช่น ในทะเล ชายฝั่ง เปียก ชื้นหนัก

จุดเด่น

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.00-6.00 มิลลิเมตร
ระดับความหนาของสังกะสีเคลือบเริ่มตั้งแต่
100 – 310 กรัมต่อตารางเมตร เหมาะสําหรับใช้งาน
ภายใต้สภาวะการกัดกร่อนสูง สัมผัสกับนํ้าและความ
ชื้นตลอดเวลา หรือในพื้นที่ที่สัมผัสกับสารเคมี เช่น
ใช้งานในนํ้าทะเล เขตชายฝั่งทะเล หรือในฟาร์ม
ปศุสัตว์ เป็นต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติการป้องกัน
สนิมที่เหนือกว่าลวดชุบสังกะสีทั่วๆไป

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.00-6.00 มิลลิเมตรระดับความหนาของสังกะสีเคลือบเริ่มตั้งแต่100 – 310 กรัมต่อตารางเมตร เหมาะสําหรับใช้งานภายใต้สภาวะการกัดกร่อนสูง สัมผัสกับนํ้าและความชื้นตลอดเวลา หรือในพื้นที่ที่สัมผัสกับสารเคมี เช่นใช้งานในนํ้าทะเล เขตชายฝั่งทะเล หรือในฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติการป้องกันสนิมที่เหนือกว่าลวดชุบสังกะสีทั่วๆไป

มาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

พันธมิตรของเรา

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่เดียวในประเทศไทย
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย

ขอใบเสนอราคา

Please Subscribe
Before Download