ลวดสําหรับงานเกษตรกรรมปศุสัตว์
ล้อมรั้ว และใช้งานทั่วไป

ลวดการเกษตรและการตกแต่ง

เกษตรกรรม ถือเป็นภาคส่วนขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญต่อประเทศ
เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันหลายคนหันมาให้ความสนใจอาชีพเกษตรกรรม
มากขึ้น และเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทําให้เกษตรกรมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพื่อการทํางานที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและผลตอบแทนได้มากขึ้น
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด จึงขอเป็นอีกแรง หนึ่งที่จะพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงของเกษตรกรไทย

เกษตรกรรม ถือเป็นภาคส่วนขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันหลายคนหันมาให้ความสนใจอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น และเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทําให้เกษตรกรมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการทํางานที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและผลตอบแทนได้มากขึ้นบริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด จึงขอเป็นอีกแรง หนึ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงของเกษตรกรไทย

การใช้งาน

ลวดค้างองุ่น

กรงไก่

ล้อมรั้ว

ลวดตาข่าย

รั้วตาข่าย

พันธมิตรของเรา

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายที่เดียวในประเทศไทย
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมอัลลอย

ขอใบเสนอราคา

Please Subscribe
Before Download