นวัตกรรม

ที เอส เอ็น ไวร์
กระบวนการผลิต

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด ให้ความสําคัญกับ “กระบวนการผลิต”
และ “คุณภาพสินค้า” การเคลือบที่สมํ่าเสมอทุกด้านทําให้สามารถ
ทนทานต่อการเกดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัท 
ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด จึงมีขั้นตอนการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
แทนการเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า เนื่องจากการเคลือบแบบจุ่มร้อน
ทําให้ลวดมีคุณภาพที่ดีกว่า และไร้สารตะกั่วในการผลิต

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด ให้ความสําคัญกับ “กระบวนการผลิต” และ “คุณภาพสินค้า” การเคลือบที่สมํ่าเสมอทุกด้านทําให้สามารถ ทนทานต่อการเกดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด จึงมีขั้นตอนการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน แทนการเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า เนื่องจากการเคลือบแบบจุ่มร้อน ทําให้ลวดมีคุณภาพที่ดีกว่า และไร้สารตะกั่วในการผลิต

1

คัดสรรเหล็กลวดคุณภาพสูง

2

การวาดลวดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ

3

เตรียมพื้นผิวลวดให้สะอาดไม่ใช้กรด

4

การอบชุบด้วยความร้อนเพื่อรักษาเสถียรภาพของสมบัติทางกลโดยไม่ใช้สารตะกั่ว

5

การเคลือบสังกะสีด้วยการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

6

ห่อคอยล์

7

บรรจุภัณฑ์แบบม้วนเล็กและม้วนใหญ่

จุดเด่นของการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ของ TSN WIRES

การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (TSN WIRES)

การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (แบบทั่วไป)

สินค้าของ
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับผลิตภัณฑ์

มาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

SALT SPRAY TEST

การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน
โดยการพ่นละอองนํ้าเกลือ
ตามมาตรฐาน ASTM B117-11

สินค้า

480 ชั่วโมง

720 ชั่วโมง

960 ชั่วโมง

Galvanized Wires

ZnAl Wires

หมายเหตุ: ทดสอบภายใต้การควบคุมของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อเดือนเมษายน 2016 “ผลการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีการทํา Salt Spray พิสูจน์ได้ว่าลวดที่เคลือบ ZnAl 10% ถูกกัดกร่อนน้อยกว่า ลวดที่เคลือบด้วย Zn ปกติ”

เปรียนเทียบการเกิดสนิมระหว่าง ลวดชุบซิงค์แบบหนา และ ลวดซิงค์อลูมิเนียม

สินค้า

Galvanized Wires

480 ชั่วโมง

720 ชั่วโมง

960 ชั่วโมง

ZnAl Wires

480 ชั่วโมง

720 ชั่วโมง

960 ชั่วโมง

Note: Tested under the supervision of SGS (Thailand) Co., Ltd. in April 2016, “The salt spray corrosion test results proved that ZnAl 10% coated wire was less corrosive than normal Zn-coated wire”

เปรียนเทียบการเกิดสนิมระหว่าง ลวดชุบซิงค์แบบหนา และ ลวดซิงค์อลูมิเนียม