สยามลวดเหล็กฯ และบริษัทในเครือ ที เอส เอ็น ไวร์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย

สยามลวดเหล็กฯ และบริษัทในเครือ ที เอส เอ็น ไวร์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ (ระดับทอง) จัดขึ้นโดยสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และชมรมความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

Share this post :

ข่าวสารล่าสุด